PRISPEJTE 2% Z DANE

Pomôžte nám vytvárať príjemný priestor pre seniorov, Vašich rodičov alebo starých rodičov, aby mohli radostne, kreatívne a zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Venujte 2% alebo 3% z Vašich zaplatených daní na podporu OZ AKTIVITKA. Ďakujeme, že nám pomáhate. 
V roku 2022 sme prijímateľmi 2 % alebo 3% zo zaplatenej dane z príjmu právnických a fyzických osôb za rok 2021

  • 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
  • 3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

Fyzické osoby

a) 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v predchádzajúcom kalendárnom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2021 dobrovoľnícky pracovali.

Pravnické osoby
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane.
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2022 (zvyčajne do 31.3.2022) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Postup pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov

Požiadajte do 15. februára zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať

Do Vyhlásenia ( predvyplnené údaje o prijímateľovi) napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní. V prípade, že nechcete použiť predvyplnené tlačivo použite nasledovne údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno/ názov: AKTIVITKA

Adresa: Studená 4504/19, 821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 51469481

Právna forma: občianske združenie

Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2022 (zvyčajne) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.


Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie 

Vypočítajte si

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:

Obchodné meno/ názov: AKTIVITKA

Adresa: Studená 4504/19, 821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 51469481

Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2022

Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby - to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

POZOR:

Obchodné meno/ názov: AKTIVITKA

Adresa: Studená 4504/19, 821 04 Bratislava-Ružinov

IČO: 51469481

Právna forma: občianske združenie

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

DAKUJEME!